Adrastosov slovar

Za enotno razumevanje razpisa smo pripravili kratek slovar Adrastosovih podprojektov in aktivnosti.

 • Adrastosov ekosistem = mreža mladih, podpornih podjetnikov in strokovnjakov nagrade Adrastos, ki se bodo dvakrat letno srečevali na aktivnostih mreženja na področju mladinskega dela, družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter sooblikovali prihodnost nagrade Adrastos.
 • Adrastosov ambasador = naziv prejmejo mladi člani projektnih skupin vlog prijavnic, ki bodo v prvem krogu ocenjevanja prejele več kot 51 % možnih točk ter se uvrstile med finaliste nagrade.
 • Adrastosov seminar = seminar nagrade Adrastos, ki bo izveden za prijavitelje, podpornike ali zgolj tiste, ki si želijo več izvedeti na področju družbene odgovornosti, trajnostnega razvoja, poročanja o projektih in razvoja izvedbenih idej projekta.
 • Adrastosova zahvala = zahvala mentorjem in podpornikov, ki podpirajo delovanje mladih, družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.
 • Adrastosov sklad = sklad nagrade Adrastos, financiran s strani podjetij, partnerjev in institucij. Iz njega bo financirana denarna nagrada za vlogo, ki bo prejela naziv »Adrastos leta« za najboljšo prijavo v razpisnem letu 2021.
 • Adrastosov skominar = zaključni zbornik nagrade Adrastos v razpisnem letu 2021, v katerem bodo zbrane predstavitve prijav, intervjuji z izbranimi finalisti, strokovnjaki, partnerji, podporniki …
 • Organizacijski odbor = odbor nagrade, ki skrbi za pripravo razpisne dokumentacije, obdelavo prijav in organizacijo podelitve nagrade.
 • Strokovni odbor = odbor nagrade, sestavljen iz strokovnjakov s področja mladinskega dela, družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki skrbi za ustrezno vsebinsko podprtost razpisa nagrade, skrbno ocenjevanje vlog v obeh krogih ocenjevanja ter proces sestave in oblikovanja postopkov nagrade.
 • Častni odbor = odbor nagrade, ki ga sestavljajo meceni nagrade Adrastos – časti vredni člani naše družbe na različnih področjih. Del njih sestavlja tudi ocenjevalno komisijo nagrade Adrastos.
 • Ocenjevalna komisija = komisija razpisa za nagrado Adrastos sestavljajo člani strokovnega in častnega odbora nagrade. Komisija skrbi za izbor finalistov nagrade v prvem ocenjevalnem krogu in točke strokovnega dela ocenjevanja (60 %) v drugem krogu. Člani med seboj delujejo neodvisno, s pomočjo referenčnih številk prijaviteljev, ki jih ob prejemu prijav določijo člani organizacijskega odbora, v postopku pregledovanja vlog prijav zagotavljamo anonimnost in nepristranskost ocenjevanja.
O družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju

Usmeritve EU in Slovenije na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja

Cilj trajnostnega razvoja je zadovoljiti potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozili sposobnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje lastne potrebe. Gre za celovit pristop, ki združuje medsebojno dopolnjujoče se ekonomske, socialne in okoljske vidike.[1]

Agenda OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo svetovni voditelji sprejeli leta 2015, predstavlja nov okvir za svetovni trajnostni razvoj. Agenda zajema 17 ciljev trajnostnega razvoja, namenjenih izkoreninjenju revščine in uresničitvi trajnostnega razvoja do leta 2030 po vsem svetu. Cilji trajnostnega razvoja ohranjajo ravnotežje med tremi razsežnostmi trajnostnega razvoja: gospodarsko, družbeno in okoljsko.

Zagotavljajo konkretne naloge do leta 2030 in se med drugim osredotočajo na:

 • človekovo dostojanstvo,
 • regionalno in svetovno stabilnost,
 • zdrav planet,
 • pravične in odporne družbe ter
 • uspešna gospodarstva.

Cilji spodbujajo zbliževanje med državami članicami, v družbah in z drugimi deli sveta. V ta namen si je EU zadala vzpostavljanje dolgoročnih politik na to temi, večdeležniških dialogov (forumov) in aktivnosti v podporo trajnostnemu razvoju.

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Leta 2011 je Evropska komisija sprejela obnovljeno strategijo na področju DOP, ki jo je marca 2019 še nadgradila z novimi delovnimi aktivnostmi. (Več: https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en)

Družbena odgovornost prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo organizacije zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Od leta 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. Prav tako EU sledi usmeritvam Organizacije Združenih narodov v skladu z Agendo do leta 2030: Spremenimo svet in 17-timi cilji trajnostnega razvoja. EU si vse bolj prizadeva zmanjšati naš negativen vpliv na podnebne spremembe, zato se je odločila, da med drugim vzpostavi tudi Zeleni dogovor med vsemi državami članicami EU in tako do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina.

Koristi DOP in TR za mlade in družbo:

 • Bolj zdrava narava in s tem temelj za bolj zdravo življenje.
 • Pravičnejša družba, ki spoštuje pravice in dostojanstvo vseh.
 • Ravnotežje v družbi, ki omogoča razvoj vsem deležnikom.
 • Ekonomska stabilnost, ki omogoča preživetje vsem glede na dane možnosti.

Da bi družbeno odgovorno delovali in tako prispevali k trajnostnemu razvoju, pa moramo prispevati vsi, ne le podjetja in druge organizacije. Prav vsak posameznik lahko k temu veliko doprinese, zato je ključno, da spodbujamo razvoj teh področij pri vseh ciljnih skupinah, zlasti mladih.

Več informacij o družbeni odgovornosti najdete na spletnem mestu www.irdo.si.

[1]https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_sl