Kdo se lahko prijavi na razpis?

 Za Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj – Adrastos 2023 se lahko potegujejo:

IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE

 • Osnovne šole (9. razred)
 • Srednje šole
 • Fakultete, višje šole in visokošolski zavodi
 • Izobraževalni centri

Prijaviteljem iz vrst izobraževalnih ustanov predlagamo mentorja – koordinatorja prijave na razpis znotraj svoje organizacije, ki je lahko strokovni delavec, učitelj, profesor, zunanji sodelavec…

MLADINSKE in DRUGE NEVLADNE ORGANIZACIJE

 • Mladinski svet Slovenije,
 • Mladinski sveti lokalnih skupnosti,
 • Mladinski centri,
 • Nacionalne mladinske organizacije,
 • Druge nevladne organizacije.

NEFORMALNE SKUPINE MLADIH – FIZIČNE OSEBE

 • Skupine mladih med 15. in 29. letom starosti, ki se želijo prijaviti na nagrado brez okrilja pravne osebe.

Koristi prijave na razpis za nagrado ADRASTOS:

 • izobraževanje o DO in TR za mlade, mladinske organizacije in mentorje,
 • strokovna ocena projektov in idej preko ocenjevanja prijavnice, ki vsebuje poročanje o izvedenem projektu ali zasnovo in oblikovanje ideje za prihodnost,
 • članstvo v »Adrastosovem ekosistemu«,
 • prejem Potrdila o sodelovanju za mlade, ki so sodelovali v nastajanju projekta/ideje in v procesu prijave,
 • prejem Potrdila o sodelovanju za mentorje, ki so sodelovali v procesu prijave,
 • naziv »Adrastosov finalist« za mlade finaliste,
 • naziv »Adrastosov nagrajenec« za mlade nagrajence,
 • naziv »Adrastosov mentor« za mentorje,
 • sodelovanje in mreženje med izobraževalnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami, organizatorjem in partnerji nagrade, prijavitelji, podpornimi partnerji, sponzorji in mladimi,
 • podpora organizacijskega odbora nagrade ob vzpostavljanju in udejanjanju projektov,
 • prepoznavnost prijaviteljev širom mreže članov Inštituta IRDO in nagrade Adrastos ter širše,
 • promocija mentorjev, prijaviteljev, finalistov in nagrajencev ter podpornih partnerjev in sponzorjev v medijih, na spletnih straneh projekta in v zborniku projekta.

Kategorije prijav na razpis za ADRASTOS 2023

Strokovno organizacijski odbor nagrade Adrastos v šolskem letu 2022/23 razpisuje dve kategoriji:

 1. ADRASTOS 2023 – NAGRADA ZA ŽE IZVEDEN PROJEKT (SEMENA SEDANJOSTI) – Mladinski projekti za kreiranje trajnostne in odgovorne prihodnosti (nagrada za že izveden mladinski projekt v šolskem letu 2022/23 (realizacija)) ter
 2. ADRASTOS 2023 – NAGRADA ZA NAČRTOVAN PROJEKT (VIZIJE PRIHODNOSTI) – Mladinske ideje za kreiranje trajnostne in odgovorne prihodnosti” (nagrada za idejo prihodnosti (vizija projekta)).

OPIS ZA POSAMEZNO KATEGORIJO:

ADRASTOS – SEMENA SEDANJOSTI
NAGRADA ZA ŽE IZVEDEN PROJEKT

Mladinski projekti za kreiranje trajnostne in odgovorne prihodnosti
Nagrada za izveden mladinski projekt v šolskem letu 2022/23 (realizacija).

Kandidati se lahko na razpis Adrastos v kategoriji ADRASTOS  – SEMENA SEDANJOSTI  prijavijo s projekti, izvedenimi v šolskem letu 2022/23 s poudarkom na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.

V okviru prijave na razpis bodo prijavitelji opisali že izveden projekt, njegov vpliv na družbo in okolje, inovativnost in trajnostni razvoj projekta, tudi z opisanimi vplivi v prihodnosti.

Podrobnosti kategorije lahko preberete v Razpis Adrastos – KATEGORIJA “Izvedeni mladinski projekti – semena trajnostne in odgovorne prihodnosti”.

O uvrstitvi med finaliste in nagrajence bo odločala ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov strokovnega odbora nagrade in partnerjev projekta.

Nagrada bo podeljena zmagovalcu kategorije, uvrščeni finalisti pa bodo prejeli priznanja finalist.

ADRASTOS – VIZIJE PRIHODNOSTI
NAGRADA ZA NAČRTOVAN PROJEKT

Mladinske ideje za kreiranje trajnostne in odgovorne prihodnosti
Nagrada za idejo prihodnosti (vizija projekta).

Kandidati se lahko na razpis Adrastos v kategoriji ADRASTOS VIZIJE PRIHODNOSTI prijavijo z idejo za izvedbo projekta, ki temelji na enem (ali več) izmed področij ciljev trajnostnega razvoja Agende ZN 2030 ali ISO 26000:100 standarda družbene odgovornosti. V okviru razpisa bodo naredili analizo trenutnega stanja, razvili idejo projekta, razložili inovativnost in pomembnost projekta za družbo in okolje ter ga naravnali trajnostno za razvoj v prihodnosti.

Podrobnosti kategorije lahko preberete v Razpis Adrastos  – KATEGORIJA “Trajnostne in odgovorne ideje – vizije prihodnosti”.

O uvrstitvi med finaliste in nagrajence bo odločala ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov strokovnega odbora nagrade in partnerjev projekta.

Nagrada bo podeljena zmagovalcu kategorije, uvrščeni finalisti pa bodo prejeli priznanja.

V obeh kategorijah pravne in fizične osebe tekmujejo skupaj ne glede na starost oz. obliko pravne osebe, iz katere prijava prihaja. Na tak način zagotavljamo enakost med prijavitelji in ne diskriminiramo ter diskreditiramo nobene prijave na osnovi mladosti prijaviteljev ali vrste osebe (pravna, fizična).

Organizator (IRDO) se lahko odloči (v kolikor mu sredstva to omogočajo), da najboljšo prijavo na razpisu za prejem nagrade Adrastos v tekočem letu v sodelovanju s sponzorji in podporniki dodatno podpre s pomočjo Adrastosovega sklada.

Postopek prijave na razpis, uvodni seminar, dodatna izobraževanja

 V šolskem letu 2022/23 je razpis namenjen pravnim in fizičnim osebam v dveh omenjenih kategorijah.

Prijavitelj se prijavi na razpis z obrazcem Prijavnica za prijavitelje na razpis za nagrado Adrastos 2023. Po prijavi prejme prijavitelj Obrazec – Vloga za prijavo na razpis Adrastos (vprašalnik) in Navodila za izpolnjevanje vloge s kriteriji za ocenjevanje, kar bo prijavitelju služilo kot vodilo za pripravo vloge na razpis.

Pred izpolnjevanjem vloge se bo prijavitelj lahko udeležil naslednjih aktivnosti, ki bodo potekale virtualno:

 • Uvodni seminar za prijavitelje na razpis Adrastos (priporočljivo za mlade in njihove mentorje, brezplačno);
 • Adrastos izobraževanje za Vodjo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj (priporočljivo zlasti za mentorje, je plačljivo (za mlade od 15. do 29. let pa je brezplačno)).

Navedene dejavnosti bodo potekale zgolj v virtualni izvedbi. Udeležba na navedenih dejavnostih ni pogoj za prijavo na razpis. Prijaviteljem bo ob prijavi na voljo tudi  max 1 ura brezplačnega svetovanja preko aplikacije Zoom.

Višina prijavnine za šolsko leto 2022/23 ADRASTOS (v EUR)
ADRASTOS 2022/23 - KATEGORIJAPrijavnina v EUR/vlogo
PRIJAVNINE ZA VLOGE (označite, na kaj se prijavljate):
A. ADRASTOS - SEMENA SEDANJOSTI NAGRADA ZA ŽE IZVEDEN PROJEKT Mladinski projekti za kreiranje trajnostne in odgovorne prihodnosti Nagrada za izveden mladinski projekt v tekočem šolskem letu (realizacija).brezplačno
B. ADRASTOS - VIZIJE PRIHODNOSTI NAGRADA ZA NAČRTOVAN PROJEKT Mladinske ideje za kreiranje trajnostne in odgovorne prihodnosti Nagrada za idejo prihodnosti (vizija projekta).brezplačno
PRIJAVNINE ZA SEMINAR/DELAVNICO (označite, če nameravate kaj od tega koristiti):
Adrastos izobraževanje o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju (priporočljivo za mentorje) – Pridobite certifikat Mentor oz. Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj350 EUR/osebo, (za IRDO člane 20 % popust, 280 eur)

Pomembni datumi

TerminAktivnost
21. marec 2023Objava Razpisa Adrastos 2022/23
28. marec 2023Informativna delavnica Adrastos 2022/23
leto 2023Seminar IRDO Certifikat Vodja za DO in TR
20. september 2023Rok za oddajo vlog na razpis Adrastos
22. september 2023Odprtje in pregled prejetih prijav, poziv k dopolnitvi
22.-30. september 2023Ocenjevanje strokovne komisije
3. oktober 20223Razglasitev finalistov in zmagovalcev, Zaključna podelitev nagrad Adrostos online
3. oktober 2023Najava letnih aktivnosti »Adrastosovega ekosistema«
oktober 2023Izdaja prvega »Adrastosovega Vizionarja« - zaključnega zbornika nagrade

Razpisna dokumentacija

NAVODILA – koraki za sodelovanje na razpisu:

NAMEN PRIJAVE:

Za priznanje ADRASTOS za projekt lahko kandidirajo mladi,  ki s prijavo izkazujejo izvedbo ali načrt družbeno odgovornega in trajnostnega (v nadaljevanju: DOTR) projekta v obdobju od 1. 10.  2022 do 20. 9. 2023. Vprašalnik velja za vse kategorije. Prijavi se lahko šola, fakulteta, mladinska organizacija, skupina mladih….

Zanima nas krepitev sodelovanja na enem ali vseh treh DOTR področjih (okolje, gospodarstvo, družba), zlasti pa:

 • Sodelovanje z različnimi skupinami deležnikov in povezovanje le-teh v smislu kreiranja novih vrednosti za gospodarstvo, družbo in okolje.
 • Vključevanje mladih v projekt.
 • Osveščanje in/ali izobraževanje splošne in drugih javnosti o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju (v nadaljevanju DOTR).
 • Sodelovanje mladih in izobraževalnih ustanov za večjo zaposljivost in zaposlenost ter podjetnost mladih.
 • Druga področja dela v okviru veljavnih standardov na področju

Prijavitelj mora s prijavo projekta izkazati obravnavo vsaj ene izmed navedenih področij in vsaj eno izmed navedenih alinej.

 1. Prosimo, da 1 izvod  PRIJAVNICE na razpis čim prej pošljete v elektronski obliki na naslov: info@adrastos.si , tiskane prijavnice ni potrebno pošiljati.
 2. Naslov organizatorja: Inštitut IRDO, Cesta 13. julija 65A, 1261 Ljubljana – Dobrunje, info@irdo.si
 3. Ko prejmemo vašo prijavnico, vam pošljemo potrditev prejema prijave oz. v primeru prijave na izobraževanje izstavimo še RAČUN, ki ga poravnate v 8 dneh od prejema.
 4. Nato prejmete OBRAZEC ZA SODELOVANJE NA RAZPISU – VPRAŠALNIK Z NAVODILI, ki vas bo usmerjal k pripravi vaše vloge na ta razpis.
 5. Sledi vaše IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA za ADRASTOS.
 6. NAČIN IN ROK ZA ODDAJO VPRAŠALNIKA NA RAZPIS ADRASTOS 2023:

Ko boste zaključili izpolnjevanje vprašalnika, vas prosimo, da 1 izvod celotne dokumentacije (prijavnica in vprašalnik s prilogami) SAMO v elektronski obliki (PDF) z morebitnimi prilogami ali linki nanje, pošljete na e-naslov: info@adrastos.si s pripisom »Za ADRASTOS 2023 – Slovensko mladinsko nagrado za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj«. Velikost prijave s prilogami naj ne presega 10 MB. Prijave morajo prispeti na e-naslov inštituta IRDO najkasneje do 20. 9. 2023 do 23:59 ure. Dodatne informacije: info@adrastos.si , 031 344 883.

Obrazci za prijavo
Poslovniki in pravilniki
Sporočilo za medije